Su Jūsų parama įsigyjame naują inventorių, organizuojame vaikų ir suaugusiųjų varžybas, šventes ir stovyklas, išvykas į tarptautinius renginius.

FR0512 Versija 03 atsispausdinkite arba užpildykite el. būdu:

Užpildykite asmeninę informaciją

1. Asmens kodas;

2. Telefonas;

3. a) Vardas; b) Pavardė;

4. Adresas. Užpildykite informaciją apie organizaciją

5. Pasirinkite 2017 metus.  Tai mokestinis laikotarpis. Nuo 2017 m. sumokėtų mokesčių bus pervesta dalis  Jūsų jau sumokėtų pajamų VOSK „Saulės ženklas“ veiklai paremti.

6s. Pažymėkite - X. Tai rodo, kad Jūs suteikiate VOSK „Saulės ženklas“ teisę gauti paramą.

E1. Įrašykite - 2.  Tai žymi, kad pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti  VOSK „Saulės ženklas“.

E2. Įrašykite - 125789152.  Tai VOSK „Saulės ženklas“ įmonės kodas.

E3. Įrašykite - VOSK ,,Saulės ženklas". Sporto klubo pavadinimas.

E4. Įrašykite – 2,00. Tai parodo, kurią dalį savo pajamų mokesčio skiriate sporto klubui paremti.

E5. Įrašykite 2018 m. Tai nurodo, kad Jums nepakeitus nuomonės iki 2018 m. kam skirti savo 2%  gyventojų pajamų mokesčio, jį skirsite VOSK „Saulės ženklas“ veikloms paremti. Pasitikrinkite ar viską užpildėte.

 

Formos apačioje PASIRAŠYKITE ir užrašykite savo VARDĄ ir PAVARDĘ.


Kokiu būdu galima pateikti prašymą FR0512 bei kada prašymas nenagrinėjamas?

Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, arba jo atstovas, turintis teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventojui Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:

1. elektroniniu būdu per EDS;

2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

3.atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Prašymą galima pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

Prašymą teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti:

1. savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia pats gyventojas;

2. savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia gyventojo atstovas;

3. notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.

Jei šiuose 1-3 punktuose paminėti dokumentai kartu su prašymu nepateikiami, įskaitant atvejus, kai prašymą už gyventoją teikia kitas asmuo, neturintis tokios teisės, tai prašymas nenagrinėjamas ir apie tai prašymą teikiančiam asmeniui turi būti pranešama:

1. iš karto žodžiu, kai prašymas teikiamas tiesiogiai mokesčių administratoriui;

2. per 3 darbo dienas EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o jei šis adresas nenurodytas, pranešimas pateikiamas tik EDS, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu;

3. per 30dienų EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o kai šis adresas nenurodytas – telefonu arba gyventojo gyvenamosios vietos adresu, žinomu mokesčių administratoriui, kai prašymas atsiųstas paštu.

Prašymas laikomas nepateiktu (negautu), kai jame nenurodytas gyventojo, pageidaujančio skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, identifikacinis numeris (asmens kodas) arba nurodytas klaidingas.

Kai dviejų ar daugiau gyventojų prašymai atsiunčiami paštu viename voke, o nustatyta tvarka išduoti įgaliojimai jame nepridėti, apie tai, kad prašymai nebus nagrinėjami, pranešama siuntėjui (kai siuntėjo adresas nurodytas) arba gyventojams, kurių vardu prašymai pateikti (kai siuntėjo adresas nenurodytas).

Nuo 2017-01-01 teikiama  FR0512 formos (3 versija).

Prašymas nebus nagrinėjamas, jeigu:

1. Prašymas pateiktas po nustatyto termino (gegužės 2 dienos);

2. pateiktas nustatytos formos reikalavimų neatitinkantis Prašymas (t. y. kai pateikta ne 03 versijos FR0512 forma);

3. klaidingas ar nevisiškai užpildytas nustatytos formos Prašymas nebuvo patikslintas iki kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 dienos;

4. pagal GPMĮ 27 straipsnio nuostatas gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos iki kitų metų (už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti) gegužės 2 d. nebuvo pateikęs;

5. mokesčių administratorius gauna gyventojo arba teisėsaugos institucijos pranešimą, kad Prašymas pateiktas  gyventojo vardu be jo sutikimo, neteisėtai pasinaudojus jo asmens duomenimis


AČIŪ, KAD REMIATE MUS !                                                                                            

PAREMKITE MUS!

2% Pajamu mokesciu parama

Su Jūsų pagalba - mes galime įsigyti naują inventorių, organizuoti vaikų varžybas savo klube, aktyviai dalyvauti varžybose kituose Lietuvos miestuose, organizuoti vasaros stovyklas bei tarptautines išvykas.

ATSISIŲSTI MOKESČIO FORMA

REGISTRACIJA

Spauskite čia!

VIDEO GALERIJA

Spauskite čia!