Visuomeninės organizacijos sporto klubo SAULĖS ŽENKLAS (toliau - Sporto klubas), sporto salių ir teikiamų paslaugų taisyklės (toliau – „Taisyklės“)

I. Bendroji dalis

1.Naudojimosi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Šios Taisyklės yra bendros visiems Sporto klubams žymėtiems ženklu „Karatė mokykla SAULĖS ŽENKLAS“. Pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis leidžiama, tik Sporto klubo dalyviui (toliau Taisyklėse – „dalyvis“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu. Kiekvienas dalyvis privalo pateikti Sporto klubo darbuotojui savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę. Dalyviui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti apie tai pasirašant ar pateikti asmens dokumentą, Sporto klubas turi teisę neleisti dalyviui naudotis Sporto klubo paslaugomis. Už nepilnamečius dalyvius iki 14 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 14 metų – kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių dalyvių tėvai (globėjai, rūpintojai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio dalyvio sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis, nepilnametis dalyvis pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio dalyvio Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

2.Naudotis Sporto klubo paslaugomis dalyviai gali tik įsigiję asmeninę Dalyvio kortelę.

3.Dalyvio kortelė išduodama norinčiam reguliariai lankyti Sporto klubą. Dalyvio kortelė yra pateikiama atvykus į Sporto klubą. Praradus Dalyvio kortelę, būtina informuoti Sporto klubą. Dalyvio kortelės dublikatas išduodamas per vieną darbo dieną nuo prašymo. Už dalyvio kortelės dublikato išdavimą gali būti imamas 3 eurų mokestis.

4.Dalyvio kortelės galiojimo laiką lankytojas gali sustabdyti šiame punkte nustatytam laikotarpiui apie tai informavęs Sporto klubą arba po ligos pateikęs medicininę ligos patvirtinimo pažymą. Dalyvio kortelės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau:

- 1 mėn. dalyvio kortelės galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 1 savaitei (ligos ir kitais atvejais). Dalyvio kortelės negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.

5.Dalyviai, įsigyję Sporto klubo dalyvio kortelę nustatyta tvarka, privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis tą pačią dieną po apmokėjimo už ją. Dalyviui, nepradėjus lankyti Sporto klubo, dalyvio kortelė aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis dalyvio kortelės rūšį.

6.Apsilankymo trukmė:

· dalyviai, įsigiję neribotą dalyvio kortelę privalo griežtai laikytis Sporto klube nustatyto treniruočių grafiko.

·konkretaus dalyvio treniruočių grafikas yra nurodomas internetinėje svetainėje www.karatemokykla.lt , taip pat ši informacija skelbiama pačiame Sporto klube.

Atsižvelgdamas į poilsio ir švenčių dienas Sporto klubas turi teisę keisti Sporto klubo darbo laiką ir treniruočių grafiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuojant dalyvius Sporto klube. Sporto klubas taip turi teisę keisti Sporto klubo darbo laiką ir treniruočių grafiką atsižvelgdamas į ne sezono metą (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d.). Ne sezono metu Sporto klubo darbo laikas paprastai sutrumpinamas, treniruočių grupių skaičius sumažinamas. Visais atvejais apie Sporto klubo darbo laiko ir treniruočių grafiko pasikeitimą ir naują darbo laiką bei treniruočių grafiką ne sezono metu dalyviai iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuojami Sporto klube ar internetinėje svetainėje www.karatemokykla.lt.

7.Dalyviai, pamiršę ar dėl kitų priežasčių nepateikę dalyvio kortelės, į Sporto klubą gali būti neįleidžiami.

8.Dalyviams, įsigijusiems dalyvio kortelę, už ją sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai dalyvis dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis. Dalyvio kortelės galiojimas gali būti sustabdomas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

9.Sporto klubas suteikia dalyviams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Dalyvis, prieš pradėdamas naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis. Dalyviai, naudodamiesi Sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Sporto klubo teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus dalyvio sveikatos būklę, gali neigiamai įtakoti dalyvio sveikatą, todėl dalyvis privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Sporto klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas.

10.Dalyvis, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo paslaugas, visų pirma turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam. Dalyviui, prieš pradedant naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, privaloma pasitikrinti sveikatos būklę Sporto medicinos centre arba pas šeimos gydytoją. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka dalyviui. Sporto klubo darbuotojams, kilus pagrįstų abejonių dėl dalyvio sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad dalyvis pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Dalyvis pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka dalyviui. Sporto klubas neatlygina dalyviui dėl jo teikiamų paslaugų dalyvio sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.

11.Sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, tik sudaro dalyviams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus dalyviai palieka Sporto klubo rūbinėje, ar atskiroje spintelėje. Dalyviams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Dalyvis apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubą. Sporto klubas neatsako už dalyvių asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės. Dalyvio Sporto klube palikti daiktai saugomi 14 dienų.

12.Dalyvis privalo saugoti raktus nuo rūbinės, persirengimo spintelės ar seifo. Vienkartinis mokestis (nuostolių atlyginimas) už raktelio pametimą ar sulaužymą –10 eurų.

13.Sporto klube ir jo teritorijoje dalyvis privalo:

· atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Sporto klubo paslaugomis nepadarytų žalos sau, kitų Sporto klubo dalyvių bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

· būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). Sporto klubas turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo dalyvio neįleisti į Sporto klubą;

· nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų dalyvių sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis;

· fotografuoti ir filmuoti tik turint Sporto klubo vadovybės leidimą;

· atskirose Sporto klubo zonose (kovos menų, kitose sporto paskirties salėse ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;

· prieš naudojantis Sporto klubo įranga ir inventoriumi, susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Sporto klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

· naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Sporto klubo atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

· laikytis Sporto klubo atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl Sporto klubo įrangos ir inventoriaus eksploatavimo ir naudojimosi Sporto klubo paslaugomis, asmeninio pobūdžio treniruočių;

· gaiviuosius gėrimus draudžiama įsinešti, draudžiama vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus;

· netrukdyti kitiems dalyviams naudotis Sporto klubo paslaugomis;

· atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl dalyvio kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Dalyvis privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam dalyviui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto klubo sutikimu su dalyviu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

· laikytis šių Taisyklių;

14.Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Sporto klubo dalyvių interesams ir/ar nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Sporto klubo atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti dalyvių, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai dalyviui negrąžinami.

15.Kilus įtarimų dėl netinkamos sporto užsiėmimams dalyvio sveikatos būklės, treniruoklių, kovos menų, kitų sporto paskirties salių treneriams (instruktoriams) paprašius, dalyvis privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.

16.Vaikai iki 3 metų amžiaus į Sporto klubą neįleidžiami, išskyrus į vaikų kambario patalpas, kuriose gali lankytis vaikai nuo 2 metų amžiaus ir tik su tėvų priežiūra.

17.Draudžiama kitų klubų ar mokyklų instruktoriams lankytis sporto salėse be atskiro Sporto klubo vadovo sutikimo.

18.2 dienas per metus Sporto klubas gali būti uždarytas dėl atliekamų profilaktikos darbų. Tokiomis dienomis dalyviams paslaugos nebus suteikiamos.

19.Kai dalyvis savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems Sporto klubo dalyvių interesams arba ne vieną kartą apsilanko Sporto klube neblaivus ir neklauso instruktorių ir/ar kitų atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų, Sporto klubas turi teisę nutraukti dalyvio kortelės galiojimą, o pažeidusio Taisykles dalyvio neįleisti į Sporto klubą. Šiuo atveju dalyviui negrąžinama už dalyvio kortelę sumokėta įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki dalyvio kortelės galiojimo pabaigos, priskaičiuoti Sporto klubo patirti tiesioginiai pagrįsti nuostoliai (įskaitant visas suteiktas nuolaidas) dėl Taisyklių nesilaikymo.

20.Jeigu dalyvis dėl Sporto klubo kaltės negali naudotis Sporto klubo paslaugomis, už kurias jis iš anksto sumokėjo, dalyvis turi teisę reikalauti grąžinti už dalyvio kortelę sumokėtos įmokos dalį už laikotarpį, kurį dalyvis negalėjo pasinaudoti paslaugomis dėl Sporto klubo kaltės.

II. Papildomos taisyklės treniruoklių salėje

1.Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su salėje esančiu treneriu (instruktoriumi) dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.

2.Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio rekomenduojama patiesti rankšluostį. Atlikus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems dalyviams, treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

3.Pertraukomis tarp pratimų negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam dalyviui.

4.Apie treniruoklių ar kitos treniruoklių salės įrangos gedimus būtina iš karto informuoti trenerį (instruktorių).

5.Treniruoklių salėje draudžiama:

· naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;

· sportuoti ir būti treniruoklių salėje asmenims, nesulaukusiems 16 metų amžiaus. Jaunesni nei 16 metų asmenys į treniruoklių salę įleidžiami tik su instruktoriumi ir gali joje sportuoti tik pateikus vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą rašytinį prašymą ir gydytojo leidimą (pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje);

· dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.

6.Po treniruotės treniruoklių salėje, prieš einant į kitas Sporto klubo zonas, rekomenduojama nusiprausti duše.

7.Sporto klubo treniruoklių salės darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje www.karatemokykla.lt. Taip pat ši informacija skelbiama Sporto klube.

III. Papildomos taisyklės kovos menų ir kitose sporto paskirties salėse

1.Kovos menų ir kitų užsiėmimų tvarkaraščiai skelbiami Sporto klube. Apie užsiėmimų tvarkaraščių pasikeitimus dalyviai iš anksto informuojami Sporto klube, informaciniais pranešimais Sporto klubo skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje www.karatemokykla.lt. Dalyvis neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolių, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo treneris.

2.Užsiėmimų rūšį dalyvis renkasi pagal savo pomėgius ir sveikatos būklę. Dalyviai, nesulaukę 14 metų amžiaus, gali lankytis tik tuose užsiėmimuose, kuriuos jiems parenka užsiėmimų instruktoriai, atsižvelgiant į dalyvio pateiktą gydytojo pažymą bei užsiėmimo poveikį dalyvių sveikatai.

3.Dalyviams rekomenduojama nevėluoti į užsiėmimus. Užsiėmimų treneriams suteikta teisė neįleisti į

užsiėmimus pavėlavusių lankytojų.

4.Draudžiama dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą. 

5.Po treniruotės kovos menų ar kitose sporto paskirties salėse rekomenduojama nusiprausti duše.

 

--------------------------------apatinė dalis su parašais pateikiama sporto klubui-----------------------------------


Aš, žemiau pasirašęs (-iusi) susipažinau su VOSK SAULĖS ŽENKLAS Sporto klubo Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes. Pasirašydamas sutinku, kad mano telefono numeris ir elektroninis paštas, pateiktas administracijai, būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui). Taisyklių egzempliorių gavau http://www.karatemokykla.lt/content/sporto-klubo-taisykles-88 .


Tel.:

El.p.:

Gyv. adresas:


.................................................................................................
(vardas, pavardė) (parašas)


Tėvų (globėjų) SUTIKIMAS

Sutinku, kad mano nepilnametis vaikas savarankiškai lankytų VOSK SAULĖS ŽENKLAS sporto klubą be suaugusiųjų priežiūros. Patvirtinu, kad su Sporto klubo Taisyklėmis susipažinau ir su jomis supažindinau savo nepilnametį vaiką. Įsipareigoju laikytis šių taisyklių ir užtikrinu nepilnamečio lankytojo Sporto klubui bei tretiesiams asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsakau už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Sutinku, kad vaikams nesilaikant Taisyklių visa atsakomybė tenka tėvams (globėjams). Taisyklių egzempliorių gavau http://www.karatemokykla.lt/content/sporto-klubo-taisykles-88.


Vaiko, kuriam leidžiama lankytis Sporto klubą be pilnamečių asmenų priežiūros


Vardas, pavardė
:...................................................................Tėvų (globėjų) kontaktinė informacija


Tel.:

El.p.:

Gyv. adresas:


.................................................................................................
(Tėvų (globėjų) vardas, pavardė) (parašas)


201   m.        mėn.      d.
Vilnius

 

PAREMKITE MUS!

2% Pajamu mokesciu parama

Su Jūsų pagalba - mes galime įsigyti naują inventorių, organizuoti vaikų varžybas savo klube, aktyviai dalyvauti varžybose kituose Lietuvos miestuose, organizuoti vasaros stovyklas bei tarptautines išvykas.

ATSISIŲSTI MOKESČIO FORMA

REGISTRACIJA

Spauskite čia!

VIDEO GALERIJA

Spauskite čia!